Waar kijkt een leasemaatschappij naar?

Een leasemaatschappij stelt een organisatie of een bedrijf in staat het gebruik te verkrijgen over duurzame bedrijfsmiddelen. Zij zal dus in de eerste plaats alle risico’s met betrekking tot deze objecten in kaart brengen. Belangrijk daarbij is de courantheid en het waardeverloop van deze objecten.

Daarnaast kijkt de leasemaatschappij echter ook naar de kwaliteit van de lessee, door in te schatten of deze in staat is zijn verplichtingen na te komen gedurende de gehele looptijd van het leasecontract.

Vanuit risicobeheersing verhouden beide elementen, object en subject, zich tot elkaar als communicerende vaten. Als de waarde van het object heel hoog is en blijft gedurende het gehele leasecontract, zal de leasemaatschappij relatief minder belang hechten aan de kwaliteit van de lessee. Als de waarde van de objecten daarentegen snel erodeert zal de leasemaatschappij juist heel veel belang hechten aan de kwaliteit van de debiteur.

Bijvoorbeeld: een snelgroeiend mkb bedrijf in de metaalsector met weinig eigen vermogen wenst te investeren in een zeer courante CNC-machine van een gerenommeerd merk, waarvan bekend is dat deze objecten zeer gewild zijn op de tweedehandsmarkt. In dit geval zal de kwaliteit van het object wellicht doorslaggevend zijn.

Daartegenover staat de overheid die een of meerdere zoutstrooiers wenst aan te kopen. De kwaliteit van het object op zich is relatief minder belangrijk, want men mag verwachten dat de overheid altijd zijn verplichtingen nakomt.